Opłaty

 

Wysokość opłat

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Świętochłowice NR XXX/261/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 7 września 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia opłat w żłobkach i klubach dziecięcych utworzonych przez gminę Świętochłowice:

Miesięczna opłata za pobyt dziecka wynosić będzie:

  • 261,75 zł - gdzie dochód brutto zaokrąglony do pełnych złotych na członka rodziny nie przekracza 1.396 zł
  • 349,00 zł - gdzie dochód brutto zaokrąglony do pełnych złotych na członka rodziny mieści się między 1.397 zł a 2025 zł
  • 392,63 zł - gdzie dochód brutto zaokrąglony do pełnych złotych na członka rodziny mieści się między 2026 zł a 2618 zł
  • 479,88 zł - gdzie dochód brutto zaokrąglony do pełnych złotych na członka rodziny wynosi powyżej 2619 zł

Dzienna stawka za żywienie dziecka w Zespole Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wzrasta do wysokości - 14 zł

 


 

Zasady odpłatności określone zostały Uchwałą nr XXX/261/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 7 września 2020 r.

Podstawę do obliczenia miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w ZOND stanowi dochód brutto zaokrąglony do pełnych złotych przypadający na jednego członka rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym wykazany w oświadczeniu, w którym rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany ująć pełną wysokość dochodów uzyskiwanych przez wszystkich członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe. Do dochodu wlicza się wszystkie uzyskane dochody (opodatkowane i zwolnione z podatku dochodowego os osób fizycznych), m.in.: dochody z umów cywilnoprawnych, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, stypendia, emerytury, renty, dochody z działalności gospodarczej, dochody z kapitałów pieniężnych, dochody z działów specjalnych produkcji rolnej i inne dochody w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na żądanie dyrektora ZOND rodzic/opiekun prawny ma obowiązek przedstawić do wglądu PIT za rok poprzedni, zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości osiągniętego dochodu, paski potwierdzające wynagrodzenie, decyzję emerytalne lub inne dokumenty potwierdzające osiągnięty dochód.

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 14 zł.

Opłaty wpłacane są przez rodziców przelewem na konto:

PKP BP S.A. nr 13 1020 2313 0000 3702 0573 8028.

Opłaty uiszczane są do 15-ego każdego miesiąca.

 


 

Zasady zwrotów opłaty miesięcznej w przypadku nieobecności dziecka w placówce od 5 dnia reguluje Uchwała nr XXXII/289/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 listopada 2020 r.

 

 

Dokumenty

 

PDF Uchawała XXX/261/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 7 września 2020r.
ws. zasad odpłatności
PDF Uchawała XXXII/289/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 listopada 2020r.
ws. zasad zwrotów opłaty miesięcznej
 
DOC Oświadczenie o dochodach
   
© 2012 Zespół opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   |   wykonanie Piotr Ochman