Opłaty
Zasady odpłatności określone zostały Uchwałą nr XXX/261/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 7 września 2020r.

Podstawę do obliczenia miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w ZOND stanowi dochód brutto zaokrąglony do pełnych złotych przypadający na jednego członka rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym wykazany w oświadczeniu, w którym rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany ująć pełną wysokość dochodów uzyskiwanych przez wszystkich członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe. Do dochodu wlicza się wszystkie uzyskane dochody (opodatkowane i zwolnione z podatku dochodowego os osób fizycznych), m.in.: dochody z umów cywilnoprawnych, zasiłki, świadczenia przedemerytalne, stypendia, emerytury, renty, dochody z działalności gospodarczej, dochody z kapitałów pieniężnych, dochody z działów specjalnych produkcji rolnej i inne dochody w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na żądanie dyrektora ZOND rodzic/opiekun prawny ma obowiązek przedstawić do wglądu PIT za rok poprzedni, zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości osiągniętego dochodu, paski potwierdzające wynagrodzenie, decyzję emerytalne lub inne dokumenty potwierdzające osiągnięty dochód.

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 10 zł.

Opłaty wpłacane są przez rodziców przelewem na konto: 

PKP BP S.A. nr 13 1020 2313 0000 3702 0573 8028.

Opłaty uiszczane są do 15-ego każdego miesiąca.

Załączniki
Uchwała nr XXX/261/20 z dnia 7 września 2020 r.   (194kB)
Informacja zmodyfikowana 2021-04-16 12:08:20 przez Katarzyna Osmelak.
Informacja zatwierdzona i udostępniona 2021-04-16 12:08:20 przez Katarzyna Osmelak.